Oldal kiválasztása

Adatkezelési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.candlery.hu (székhely: 2120 Dunakeszi, János u. 17., adószám: 55312844-1-33) által a Candlery webáruházában (www.candlery.hu) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Farkas-Valentin Alexandra e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) a Candlery webáruházában (www.candlery.hu) annak működtetése során a vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Farkas-Valentin Alexandra e.v.

Székhely: 2120 Dunakeszi, János u 17.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, János u. 17..

Telefonszám: +36205177222

Email cím: info@candlery.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Online vásárlás során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Számlázási név
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

3.2. Számla igénye esetén a számlázáshoz szükséges adatokat Szolgáltató a számlázási rendszerben rögzíti és elektronikus számla példányban a könyvelésén megőrzi.

3.3 Ügyfélszolgálati- és panaszkezeléshez

Az ügyfélszolgálati- és reklamációs ügyintézés igénybevételével kapcsolatosan a felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre Farkas-Valentin Alexandra e.v. részére:

 • Számla másolat
 • Vásárlás adatai: dátum, termék
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A személyes adatokat a reklamációs ügyintézés során kizárólag a vásárlói érdekében történő egyeztetés, kapcsolattartás céljából használja fel.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy vásárlási ügylet során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az adatkezelések tekintetében a vásárlással egyidejűleg adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az alábbi céllal használja fel:

 • megrendelés teljesítése

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Érintett jogainak védelme mellett az Érintett számára az információk megszerzése.

4.3. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a 4.2 pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének és postai címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt vásárlással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet megadta. Szolgáltató nem vizsgálja a megrendeléshez megadott szállítási címet, ezért a futárszolgálat által a megadott címre történő áru leszállítása esetén megrendelést teljesítettnek tekinti.

4.5 A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A vásárlás során megadott személyes adatok kezelése a vásárlási ügylettel kezdődik és a szállításig, illetve az utánvét összegének megérkezéséig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév / Cím / Tevékenység

 •  FoxPost Zrt. 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A; futárszolgálati tevékenység

6.3. A www.candlery.hu az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, János u. 17.

Elektronikus levelezési cím: info@candlery.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni, az info@candlery.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

•           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

•           Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Dunakeszi, 2021. március 17.